<

دستورالعمل استفاده از سیستم تصفیه ی سوخت سپار

دستورالعمل استفاده از سیستم تصفیه ی سوخت سپار

سیســتم تصفیــه ی ســوخت ســپار، مــدل MFS-40در دو مــدل ثابــت و متحــرک جهــت تصفیــه ی 40 لیتــر گازوئیــل در دقیقــه بــه صــورت برخــط(Online) طراحــی و تولیــد شــده اسـت. مفهـوم بـر خـط بـودن ایـن سیسـتم بـدان معناسـت کـه پـس از نصـب و راه انـدازی ایـن دسـتگاه میتـوان در لحظـه، سـوخت تصفیـه شـده را از طریـق نازل هـا و یـا شـیرهای تعبیـه شـده مـورد اسـتفاده قـرار داد و نیـازی بـه ذخیـره ی سـوخت تمیـز در مخـزن ثانویـه نیســت. ایــن سیســتم به صــورت مجموعــه ای کامــل از یــک عــدد فیلتــر  SKW-2000ســپار آلمــان، پمــپ و موتــور، شــلنگ و نــازل اســت. بنــا بــر نیــاز مصرف کننــده، امــکان نصــب سیسـتم شـمارندهی سـوخت و همچنیـن سیسـتم آنالیـن مدیریـت سـوخت نیـز وجـود دارد.

 

 

 

 پخش های مختلف دستگاه

سیستم تصفیه ی سوخت سپار از بخش هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت کــه شــامل مــوارد زیــر میباشد:

 

سیستم تصفیه سوخت پرتابل MFS-40/P

فیلتر سپار

فیلتـر سـپار اسـتفاده شـده در ایـن سیسـتم، طراحـی و سـاخت کشـور آلمـان بـوده کـه یکــی از برتریــن سیســتمهای فیلتراســیون ســوخت در جهــان میباشــد. ســپار ســوخت را در 5 مرحلــه تصفیــه میکنــد. در مرحلــه اول ســوخت از طریــق درگاه ورودی بــه داخــل فیلتــر مکیــده شــده و از طریــق شــیارهای موجــود در داخــل فیلتــر بــه کاســه منتقــل میشــود. ســوخت در دومیــن مرحلــه در داخــل فیلتــر حرکــت دورانــی بــه خــود میگیــرد. ایــن حرکــت دورانــی باعــث میشــود تــا آب و ذرات کــه نســبت بــه گازوئیــل ســنگین تر هســتند، بــه ســمت دیــواره ی کاســه پرتــاب شــده و در تــه قســمت زیریــن جمــع شــوند.

 

 

 

 

مزیـت فیلترهـای سـپار نسـبت بـه دیگـر فیلترهـای گریـز از مرکـز آن اسـت کـه هیچگونـه قطعــه متحرکــی نداشــته و حرکــت دورانــی گازوئیــل تنهــا در اثــر نیــروی مکــش پمــپ و طراحــی خــاص پره هــای فیلتــر تأمیــن میشــود. در سـومین مرحلـه، سـوخت توسـط شـیارهایی باریـک، از داخـل کاسـه خـارج میشـود. در اثــر تغییــر ســرعت ناگهانــی ســوخت، آب و ذراتــی کــه در کاســه ی گریــز از مرکــز جــدا نشــدهاند در کــف ایــن شــیارها تــه نشــین شــده و مطابــق شــکل بــه داخــل کاســه برمیگــردد. سـوخت در مرحلـه ی چهـارم در محفظـه ی زیـر فیلتـر المنـت جمـع شـده و از سـرعت آن بـه صـورت چشـمگیری کاسـته میشـود.

لـذا آب و ذرات احتمالـی باقیمانـده در سـوخت، زمـان الزم جهـت ته نشـین شـدن و خـروج از آن را پیـدا میکننـد. گازوئیــل پــس از طــی 4 مرحلــه ی ذکــر شــده وارد فیلتــر المنــت ســپار میشــود. فیلتــر المنتهــای ســپار بــا قطــر روزنه هــای 10 و 30 میکــرون به صــورت ســلولزی و بــا قطــر روزنه هــای 60 میکــرون بــه صــورت فلــزی تولیــد و بــه بــازار عرضــه میشــوند. ایــن فیلتــر المنتهــا کــه بــر پایــه ی فنــاوری نانــو طراحــی شــده اند اجــازه ی عبــور ذرات کوچکتــر از روزنه هــای خــود را نمیدهــد.

 

 

عـلـاوه بــر ایــن، خاصیــت ممبرانــی ایــن المنتهــا باعــث میشــود گازوئیــل به راحتــی از آن عبــور کنــد در حالــی کــه هیچگونــه آبــی از آنهــا عبــورنمیکنــد. 4 مرحلــه فیلتراســیون ســوخت پیــش از رســیدن بــه فیلتــر المنــت، باعــث میشـود تـا آلودگی هـای کمتـری بـه المنـت شـارژ شـود و بـه دنبـال آن، عمـر فیلتـر المنـت بــه طــور چشــمگیری افزایــش یابــد. عـلـاوه بــر ایــن، قرارگیــری عمــودی شــیارهای فیلتــر المنــت باعــث میشــود کــه ناخالصی هــای گیــر کــرده در بیــن صفحــات کاغــذی به راحتــی در اثــر تکان هــای ماشــین از ســطح کاغــذ جــدا شــده و بــه داخــل کاســه منتقــل شــود.

بدیــن ترتیــب 5 مرحلــه ی تصفیــه ی ســوخت، نه تنهــا باعــث میشــود عمــر فیلتــر المنــت افزایـش چشـمگیری یابـد، بلکـه از افـت فشـار در اثـر بسـته شـدن روزنه هـای فیلتـر نیـز جلوگیری میکند.

پمپ و الکتروموتور:

پمـپ اسـتفاده شـده در ایـن سیسـتم از نـوع پمپ هــای ضــد انفجــار بــوده کــه از بهتریــن و شناخته شــده ترین پمپهــای موجــود بــرای انتقــال ســوخت هســتند. ایــن پمپ هــا بــا طراحــی ژاپنــی به صــورت اختصاصــی بــرای گازوئیـل، بنزیـن و نفـت سـفید طراحـی شـده اند و بــا بدنــه ای از جنــس آلومینیــوم دارای کیفیــت بســیار بالایــی هســتند. پمپ هــای اســتفاده شــده دارای سیســتم جــدا کننــده ی هــوا از ســوخت بــوده و همچنیــن دارای یــک سیســتم Bypass داخلــی هســتند کــه ایمنــی پمــپ را بــه شـدت بـالا بـرده و عمـر پمـپ و موتـور را افزایـش می دهد.

شلنگ، اتصالات و نازل سوخت :

شـلنگ های اسـتفاده شـده در سیستم تصفیه ی سوخت سپار از بـا کیفیتتریـن شـلنگ های موجـود در بـازار انتخــاب شــده و دارای سیســتم تقویــت بــا ســیمهای فلــزی اســت. اتصــالات اســتفاده شـده در دسـتگاه شـما تمـام اسـتیل بـوده و در برابـر گازوئیـل مقاومـت کامـل دارنـد. نـازل سـوخت اسـتفاده شـده در دسـتگاه دارای قطـع کـن اتوماتیـک جهـت جلوگیـری از سـر ریـز سـوخت میباشـد. جنـس بدنـه نـازل سـوخت آلمینیـوم ریخته گـری و جنـس لولـه ی نـازل سـوخت اسـتیل ضدخـش اسـت. فشـار عملکـرد نـازل 18/0 مگاپاسـکال میباشـد.

تابلو برق :

تابلـو بـرق دسـتگاه توسـط مهندسـان شـرکت مانـدگار تجـارت شـریف طراحـی و سـاخته شـده اسـت و در سـاخت آن از بهتریـن و به روزتریـن قطعـات الکترونیکـی اسـتفاده شـده اســت. در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل یــا ســوال در مــورد تابلــو بــرق بــا شــرکت تمــاس حاصـل فرمائیـد.

 

راه اندازی دستگاه :

تالبو برق تصویر زیر نمای کلی دستگاه و بخش های خارجی آن را نشان میدهد :

دستورالعمل استفاده از سیستم تصفیه ی سوخت سپار

لطفا هنگام راه اندازی دستگاه به موارد زیر توجه فرمایید:

۱.دسـتگاه را در محلـی جانمایـی کنیـد کـه از هرگونـه ضربـه یـا عوامـل اشـتعال زا بــه دور باشد.

۲.سطح زیرین دستگاه باید کاملا صاف و تراز باشد.

۳.بـرای راه انـدازی سیستم تصفیه ی سوخت سپار، لولـه خروجـی از مخـزن را بـه ورودی دسـتگاه متصـل کــرده و یــک خــط لولــه نیــز از خــارج از دســتگاه بــه عنــوان مســیر جایگزیــن (Bypass) در نظـر بگیریـد. در ورودی دسـتگاه و ورودی مسـیر جایگزیـن از 2 شـیر مجـزا اسـتفاده کنیـد. دقـت نماییـد تعبیـه ایـن 2 شـیر بـرای هرگونـه عملیـات تعمیـر و نگهـداری ضـروری اسـت. بـرای دسـتگاه های قابـل حمـل نیـاز بـه ایـن لوله کشـی ها نبـوده و تنهـا کافیسـت شـلنگ ورودی دســتگاه را درون مخــزن ســوخت قــرار دهیــد.

۴. در صورتــی کــه خروجــی دســتگاه بــه یــک خــط لولــه دیگــر متصــل اســت، در انتهایی تریــن و بالاتریــن نقطــه، یــک شــیر هواگیــری نصــب نماییــد.

۵. پــس از لولــه کشــی و نصــب دســتگاه از بســته بــودن شــیر تخلیــه و شــیر هواگیــری فیلتــر ســپار اطمینــان حاصــل نماییــد.

۶.هــر 2 شــیر ذکــر شــده در بنــد 4 را بــه همــراه شــیر هواگیــری (در صــورت وجــود(  بــاز کــرده و بــه محــض مشــاهده خــروج اولیــن قطــره گازوئیــل از شــیر هواگیــری، ایــن شـیر را بسـته و پـس از 30 ثانیـه شـیر مسـیر جایگزیـن را نیـز ببندیـد. ایـن مرحلـه بـرای سیســتم های قابــل حمــل نیــازی نیســت.

۷.تمــام خطــوط لولــه و بخش هــای داخلــی دســتگاه را بــه صــورت کامــل مــورد بازرســی قــرار داده تــا هیچگونــه نشــتی در هیــچ یــک از بخــش هــای سیســتم وجــود نداشــته باشــد.

۸.کلیــد اســتارت دســتگاه را بــه ســمت چــپ بچرخانیــد و آن را در حالــت خامــوش قــرار دهیــد.

۹.. دکمه ی خاموش کننده اضطراری دستگاه را فشار دهید.

۱۰. دستگاه را به برق متصل و از اتصال کامل کابل برق اطمینان حاصل فرمائید.

۱۱. تسمه الکتروموتور و پمپ را خارج کنید .

۱۲.بعـد از اتصـال 3 عـدد چـراغ سـیگنال مربـوط بـه سـه فـاز ورودی دسـتگاه بایـد به صـورت روشـن شـده باشـند. در غیـر ایـن صـورت ورودی بـرق سـه فـاز بررسـی کنیـد

۱۳. در ایـن حالـت الکتروموتـور بایـد کامـلا خامـوش باشـد، در غیـر ایـن صـورت بـا شــرکت تمــاس بگیریــد.

۱۴.سپس کلید خاموش کننده اضطراری را بچرخانید تا آزاد شود.

۱۵.کلید استارت را به سمت راست بچرخانید.

۱۶.. الکتروموتـور بایـد بـه صـورت راسـتگرد (سـاعتگرد یـا CW ) شـروع بـه چرخـش کنـد. در غیـر ایـن صـورت ترتیـب ورودی بـرق تغذیـه سـه فـاز بایـد بـه صـورت اسـتاندارد اصـلاح شــود.

۱۷.پــس از اطمینــان از عملکــرد الکتروموتــور، دســتگاه را خامــوش کــرده و کلیــد خامــوش کننــده ی اضطــراری را فشــار دهیــد

۱۸. تسمه را در پولی های مربوطه قرار دهید.

۱۹.چـراغ هشـدار دهنـده ی تخلیـه ی آب و ذرات بایسـتی در زمـان راه اندازی دسـتگاه خامـوش باشـد. درصورتـی کـه ایـن چـراغ روشـن بـود، ابتـدا اقـدام بـه تخلیـه آب و ذرات از کاسـه ی فیلتـر نمائیـد، و در صورتـی کـه چـراغ بازهـم خامـوش نشـد بـا شـرکت تمـاس بگیریــد.

۲۰.در ایــن حالــت دســتگاه بایــد بــدون هرگونــه صــدا و یــا ارتعــاش غیرعــادی کار کنــد.

۲۱.در صـورت بـروز صـدا و ارتعـاش غیـر عـادی سـطح زیریـن دسـتگاه را از نظـر تـراز بـودن کنتـرل نماییـد و در صـورت عـدم رفـع ارتعاشـات دسـتگاه بـا شـرکت تمـاس بگیریـد.

تعویض فیلتر المنت دستگاه سیستم تصفیه ی سوخت سپار :

بـر اسـاس دسـتور العمـل فیلتـر المنـت، دسـتگاه بایـد پـساز هـر 5 بـار تخلیـه ی کاسـه تعویـض شـود. بـرای تعویـض فیلتـر المنـت دسـتگاه از دسـتورالعمل زیـر اسـتفاده کنیـد. عــدم تعویــض بــه موقــع فیلتــر المنــت میتوانــد موجــب کاهــش کارایــی فیلتراســیون و آسـیب بـه دسـتگاه شـود:

دستورالعمل استفاده از سیستم تصفیه ی سوخت سپار

درباره ما :

شــرکت مانــدگار تجــارت شــریف از ســال 1392 فعالیــت خــود را در زمینــه ی تصفیــه و نگهــداری ســوخت و روغــن آغــاز نمــود. ایــن شــرکت نماینــدگی انحصــاری برنــد SEPAR FILTER آلمــان و همچنیــن WASP انگلســتان در ایــران بــوده و وظیفــه ی توزیــع و خدمــات مهندسـی مربـوط بـه ایـن سیستم تصفیه ی سوخت سپار و نگهـداری سـوخت و روغـن در ایـران را بــر عهــده دارد. ایــن شــرکت تاکنــون بــا تجهیــز بیــش از 1000 ماشــین دیزلــی بــه سیســتم فیلتراسـیون گریـز از مرکـز سـپار کارنامـه ای درخشـان در زمینـه ی تصفیـه سـوخت از خـود به جــا گذاشــته اســت.

عــلاوه بــر ایــن، شــرکت مانــدگار تجــارت شــریف بــا دارا بــودن تیــم مهندســی بســیار قــوی و همچنیــن امکانــات مهندســی کامــل توانایــی طراحــی و تولیــد هرگونــه سیســتم فیلتراســیون ســوخت و روغــن را متناســب بــا نیــاز مصرفکننــدگان و شــرایط محــل بهره بــرداری دارا اســت.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.